ความเป็นมนุษย์.........ต้องมีสติและปัญญาความเห็น (0)