แนวคิด จตุรมิตร KM ::  เป็นรางวัลที่น่าจะมอบให้กับกลุ่มคนที่ร่วมมือกันเพื่อใช้ KM ขับเคลื่อนองค์กร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผมกำหนดคุณสมบัติไว้เบื้องต้น ดังนี้ครับ :-

1. เป็นกลุ่มคน (KM Team) ที่ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต

2. กลุ่มคน (KM Team) ที่ร่วมมือกันนำการจัดการความรู้ขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงาน อาจเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันก็ได้ รวมกันเป็นเครือข่าย ชุมชน (CoPs) ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการความรู้

3. CoPs ที่รวมกันนั้นเป็นได้ที่แบบ F2F และ B2B หรือหรือย่างใดอย่างหนึ่ง

4. การดำเนินการ KM นั้นเกิด Best practice

.......