​อ่อนใจระบบการศึกษาไทย


ระบบการศึกษาไทยตกต่ำลงๆ โดยมีสาเหตุใหญ่คือ มาตรการต่างๆ ทำเพื่อผู้ทำ มากกว่าเพื่อเด็ก มากกว่าเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของเด็ก เป็นเช่นนี้เรื่อยมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี

รัฐบาลนี้ริเริ่มโครงการประชารัฐด้านการศึกษา โปรดอ่านเว็บไซต์ของโครงการ ที่นี่ แล้วพยายามหาว่าตรงไหนของเป้าหมายที่เป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของเด็ก ผมหาไม่พบ

เข้าอีหรอบเดิม ทำเพื่อผู้ทำวิจารณ์ พานิช

๒๑ กันยายน ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)