เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)


เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดสายตรี (ถ้ำภูเขาทอง เนรมิต) ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2538 บนเชิงเขาถ้ำภูเขาทอง เนรมิต โดยมีผู้ร่วมก่อสร้างดังนี้ 1.นางเตี้ยเนี้ย แซ่โงว 2.นางอัชนา เที่ยงธรรมวุฒิ 3.นางชุติมา งามวุฒิชัยพร้อมลูกหลาน และครอบครัวสร้างถวายพระ แม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ จารึกไว้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 การก่อสร้างเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมาไม่สะดวกสบายนัก นับว่าผู้สร้างมีแรงศรัทธาอย่าแรงกล้าที่สร้างสำเร็จ มีหลายๆท่านที่ไม่รู้จักว่ามีเจ้าแม่กวนอิม อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ขอกราบเรียนเชิญทุกๆท่านขึ้นมากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากท่าน เพื่อความสุข ความเจริญ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีการคิดเคลื่อนย้ายเจ้าแม่กวนอิมเพื่อไปประดิษฐ์สถานที่แห่งอื่น ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นไม่สามารถนำออกไปได้ มีคนมากกว่า 10 คน ตอนนำมาใช้คนแค่ 4 คน

ภาพเขียนหรือรูปปั้นของพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ปรากฏตามบ้านเรือน ผู้คนกราบไหว้บูชา จะเป็นสตรีที่มีวงพักต์งดงาม เรือนร่างอ่อนช้อย พระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ทรงถือแจกันน้ำอมฤต ที่สามารถปราบมารได้ และพระหัตถ์ขวาทรงถือกิ่งหลิว อันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับประพรมน้ำอมฤต บนพระเศียรมีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า คือ รูปอมิตาภะ นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (0)