หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต " นวัตกรรมการจัดการ " วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผมมาเป็นประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต " นวัตกรรมการจัดการ "

มีหน้าที่คือช่วยสร้างหลักสูตรให้ดี มีคุณภาพ และมีบริการที่ดี โดยเรามีหลักสูตรสอนการพัฒนางานวิจัยเสริมเพื่อช่วยให้งานวิจัยสำเร็จ

จะได้จบตามระยะเวลาครับ (เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว ปี 2560 และเริ่มเรียน 1/1/2560 )

อาจารย์พิเศษ นำโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ติดต่อ ดร.ธนพล ก่อฐานะ

081-840-6444

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิชาการ/อบรม-สัมมนา / การบรรยายพิเศษความเห็น (1)

ดร.จิราพร สวัสดิรักษ์
IP: xxx.158.167.157
เขียนเมื่อ 

เป็นหลักสูตรที่ดี มีประโยชน์ สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้นำพาประเทศก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง