นายอนุพงศ์ ทุ่งมน

การศึกษาในปี พ.ศ. 2559

การศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งตรงตามการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติงานจริงตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ และสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จุดประสงค์หลักของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 มีดังนี้

1. ความรู้ ความเข้าใจในวิธีดำเนินการและการดำเนินงาน ในสาขาวิชาที่ตนเองเรียน

2. สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

3. เน้นให้ผู้มีเรียนรักในอาชีพที่ตนทำ และมีการนำความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. สามารถนำความรู้ นำทักษะที่ปฏิบัติจริงไปใช้ให้พัฒนาเศรษฐกิจ

ปัญหาการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556ไปใช้จริงในสถานศึกษาก็ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. สถานศึกษามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตรงตามหลักสูตรที่ทางอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญไว้หรือไม่
  2. การจัดตารางเรียนของนักเรียนเอื้อต่อการไม่เข้าเรียนเพราะบางวันมีเรียนบ่าย หรือ เย็น ทำให้นักเรียนไม่สนใจที่จะเข้าเรียน อันนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนบางคน นักเรียนบางคนเขาก็มีความตั้งใจและใฝ่เรียนอยู่แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Story Telling.ความเห็น (0)