บทบาทของวิสัญญีพยาบาลในการระงับปวดหลังผ่าตัด <blockquote> <p align="left">จุดประสงค์ของการระงับหลังการผ่าตัดก็เพื่อลดอาการปวดที่เกิดขึ้น และเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากอาการปวดโดยที่มีอาการข้างเคียงจากวิธีการระงับปวดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ดังนั้นความสำเร็จในการระงับปวดหลังการผ่าตัดจึงขึ้นกับปัจจัยหลักสามประการ คือ </p> <p align="left">1. การปฏิบัติงานเป็นทีมของแพทย์ พยาบาล และตัวผู้ป่วย </p> <div align="left">2. การเลือกวิธีการระงับปวดที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีอาการข้างเคียงหรือมีน้อย </div> <p align="left">3. การประเมินผลการรักษาที่เป็นขั้นตอน </p> <p align="left">วิสัญญีพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด มีส่วน </p> <p align="left">สำคัญในการช่วยระงับปวดหลังผ่าตัดโดย </p> <p align="left">1. ให้ความรู้เรื่องการระงับปวดแก่ผู้ป่วยในระหว่างการเยี่ยมก่อนการผ่าตัด ทั้งความรู้ทางด้านวิธีการระงับปวด ผลดีผลเสียของการระงับปวดแต่ละวิธี แก้ไขเจตคติที่ผิด ๆ ต่อการระงับปวด และให้ผู้ป่วยรายงานอาการปวดอย่างถูกต้องแต่เนิ่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการรักษาต่อไป </p> <p align="left">2. เลือกและประเมินความต้องการการระงับปวดของผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนการผ่าตัด </p> <p align="left">3. วางแผนการระงับปวดในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดร่วมกับวิสัญญีแพทย์ และศัลยแพทย์ วิธีระงับปวดมีหลายชนิด เช่น การป้องกันก่อนที่อาการปวด จะเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า pre – emptive analgesia การใช้ยาระงับปวดชนิดใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ๆ การผสมผสานวิธีการระงับปวดต่าง ๆ ร่วมกันซึ่งเรียกว่า multimodal pain therapies ทั้งนี้ เนื่องจากการระงับอาการปวดให้ได้ประสิทธิภาพดี หรือมีอาการข้างเคียงน้อยจำเป็นต้องใช้การผสมผสานหลายวิธีร่วมกัน </p> <p align="left">4. ให้การรักษาอาการปวดของผู้ป่วยในระหว่างและหลังการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระยะพักฟื้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มหมดฤทธิ์ยาสลบ และต้องเผชิญกับอาการปวดที่รุนแรง </p> <p align="left">5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย </p> <p align="left">6. ประสานงานกับทีมงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ให้การระงับปวดหลังผ่าตัดแก่ผู้ป่วย เพื่อขจัดความสับสนหรือความซ้ำซ้อนในการสั่งการรักษา และเพื่อให้ผลการควบคุมอาการปวดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง </p> <p align="left"></p> </blockquote>