งานด้านธุรการ (ด้านเอกสาร) ภายในสำนักงาน งานแม่บ้าน

1.  การร่างหนังสือราชการ

2.  การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ

3.  การจดรายงานการประชุม

4.  การจัดเก็บเอกสาร