อาทิตหน้าอาจารย์ให้ส่งงานต่อในบทที่2

 งานที่ต้องนำมาส่ง

1. วิธีการเรียบเรียงข้อมูล

2. วิธีการจัดเก็บ