ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาทางราชการและเอกชน