ดิฉันเห็นว่าปัจจุบันนักเรียนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องคุณธรรม ความดีสักเท่าใด จึงกระตุ้นให้นักเรียนที่กำลังสอนอยู่ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคนได้กระทำความดีทุกวัน หรือทุกสัปดาห์แล้วบันทึกใส่ในสมุดบันทึกประจำวัน  ส่งให้ครูตรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์