รูปทะเล 

การทำนิติกรรมสัญญากับบุคลอื่นโดยมิได้ตระหนักถึงความละเอียดถี่ถ้วนในข้อสัญญาหรือละเลยประเด็นที่สำคัญๆ อาจผูกมัดจนเราต้องเสียใจ หรือเสียทรัพย์สินเงินทอง ที่สำคัญคือเสียรู้เขา ในภายหลัง...ดังนั้น วิชากฎหมายหรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราตลอดเวลา