งานความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 6 อาคาร

1.  อาคารตรวจรักษา 1

2.  อาคารตรวจรักษา 2

3.  อาคารเฉลิมพระบารมี

4.  อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า

5.  อาคาร D&T

6.  อาคาร OPD

http://home.kku.ac.th/info/know_kku.htm