การให้บริการผู้พิการโดยการจดทะเบียนและต่อทะเบียนผู้พิการในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
คนพิการถือเป็นทรัพยากรหนึ่งของสังคมที่ต้องได้รับสิทธิและบริการที่เท่าเทียมกับคนปกติ นับจากมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ . . 2545-2549 ทำให้สังคมเห็นความสำคัญและมีการตื่นตัวต่องานคนพิการมากขึ้น รวมไปถึงงานทางด้านการแพทย์ก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการมากขึ้นทั้งในด้านการป้องกันความพิการ การแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติการพัฒนางานด้านคนพิการยังมีอุปสรรครวมถึงข้อจำกัดอยู่ ซึ่งจุดแรกที่จะทำให้คนพิการเกิดการพัฒนาและเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้   โดย คนพิการต้องจดทะเบียนคนพิการก่อน เพราะการจดทะเบียนคนพิการทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการแพทย์   สิทธิทางการศึกษา สิทธิทางการประกอบอาชีพ และสิทธิทางด้านสังคมต่าง ๆ เป็นต้น และขั้นตอนในการขอจดทะเบียนคนพิการ มีหลายขั้นตอน เริ่มแรก คนพิการต้องไปขอใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาล เมื่อคนพิการได้เอกสารรับรองความพิการแล้ว ต้องนำเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ มาขอจดทะเบียนคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อคนพิการได้รับสมุดประจำตัวคนพิการแล้วถึงจะมีสิทธิได้รับบริการในด้านสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้รับการดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย แต่ในปัจจุบันการจดทะเบียนคนพิการยังมีอุปสรรคต่อคนพิการบางกลุ่มอยู่บ้าง เช่น คนพิการที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปหลายหน่วยงานเพื่อขอจดทะเบียนคนพิการ      คนพิการ บางรายยังมีฐานะทางบ้านยากจนขาดแคลนค่าพาหนะในการเดินทางติดต่อหลายหน่วยงาน                 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา  สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปจดทะเบียนคนพิการนอกโรงพยาบาล  ดังนั้นจึงจัดทำโครงการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการจดทะเบียนและรับสมุดประจำตัวคนพิการ   รวมทั้งให้บริการทางด้านการรักษาและฟื้นฟูที่ครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ  

4. วัตถุประสงค์                 1. เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในการขอจดทะเบียนและรับสมุดประจำตัวคนพิการในสถานที่เดียว                2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการสามารถเข้าถึงบริการและสิทธิต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.. 2534 ได้ทั่วถึง                3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสะดวกต่อคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
                4.
เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำระบบฐานข้อมูลของคนพิการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
                5.
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แพทย์  และนักศึกษาแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงวิธีการดูแลคนพิการ และทราบถึงสิทธิที่คนพิการควรได้รับ

  5. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
        
5.1  ผู้พิการจะได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการตามสิทธิที่พึงได้         5.2  สังคมชุมชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้พิการ         5.3  สร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้พิการให้สมบูรณ์และถูกต้อง

6. ตัวชี้วัด
        6.1  อัตราผู้ป่วยพิการที่มีหลักฐานครบ  และมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะได้รับการ การจดทะเบียนคนพิการ 100 เปอร์เซ็นต์
        6.2 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  ผลดีของโครงการแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับคนพิการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (One Stop Service)                 -  คนพิการจะได้รับความสะดวก หลังจากได้รับการประเมินความพิการจากแพทย์แล้ว  โดยงานสังคมสงเคราะห์จะลงทะเบียนพร้อมมอบสมุดประจำตัวคนพิการให้ในวันเดียวกัน (หากคนพิการมีหลักฐานพร้อม)  ซึ่งในอดีตเมื่อคนพิการได้รับการประเมินความพิการจากแพทย์  หลังจากนั้นต้องไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด  เพื่อขอรับการจดทะเบียนและรับสมุดประจำตัวคนพิการ หากหลักฐานไม่ครบ ต้องย้อนกลับไปมา กว่าจะได้รับสมุดประจำตัวคนพิการ  ปัญหา                 -  คนพิการที่ได้รับการประเมินความพิการจากแพทย์  แต่ขาดหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ซึ่งจะไม่ได้รับสมุดประจำตัวคนพิการ ในวันนั้น ต้องนำหลักฐานมาภายหลัง  จึงจะรับสมุดประจำตัวคนพิการได้

แนวทางแก้ไข

                -   ในกรณีนี้  ปัจจุบันคนพิการส่วนมากจะขาดรูปถ่าย  ส่วนบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน  ส่วนมากผู้พิการใช้สิทธิบัตรทอง  ต้องเตรียมมาใช้สิทธิอยู่แล้ว  ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์จะแนะนำคนพิการที่สามารถเดินได้  ไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ภายในวันนั้น เพื่อจะได้ลงทะเบียนรับสมุดประจำตัวได้เลย นักสังคมสงเคราะห์ใช้มือถือถ่ายรูป พร้อมพิมพ์รูปภาพผู้พิการ  สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ

ดัชนีชี้วัดการทำงาน
 ใช้แบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติโดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  1. ด้านข้อมูลส่วนตัว
       2. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม   ผลคะแนนออกมา    93 เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็น
           ความพึงพอใจด้านบุคลากร  ผลคะแนนออกมา    94 เปอร์เซ็นต์
          ความพึงพอใจด้านกระบวนการทำงาน ผลคะแนนออกมา    92 เปอร์เซ็นต์
          ความพังพอใจด้านสถานที่   ผลคะแนนออกมา    94 เปอร์เซ็นต์
      ส่วนที่ 3 ปัญหาและความต้องการ
ขอรายงานเพิ่มเติมว่า Mrs.Maytinee ได้รับความภาคภูมิใจที่ญาติผู้ป่วยกลับมาพบพร้อมสมุดประจำตัวคนพิการ เป็นการติดตามผลการส่งตัวผู้ป่วยต่างจังหวัด(จังหวัดกาฬสินธุ์ ) ถือว่าการจดทะเบียนผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จในต่างจังหวัดได้รับผลสำเร็จ ถือเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพซึ่งสามารถสนองนโยบายผู้บริหาร(รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้และผู้ป่วยได้รับการแนะนำจนเข้าใจสิทธิเพราะญาติได้นำสมุดประจำตัวผู้พิการไปแจ้งขอทำบัตรทองท 74 จนได้รับบัตรชั่วคราวมาให้ดู และนักสังคมฯทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลขอเบี้ยยังชีผู้พิการตามสิทธิที่ผู้พิการต้องได้รับ     รวมยอดผู้พิการความช่วยเหลือจนสามารถจดทะเบียนผู้พิการและได้รับสมุดประจำตัวผู้พิการในวันเดียว(เบ็ดเสร็จณจุดเดียว)
วันนี้มียอด 113 รายที่ได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จ (24/11/2549)

ยอดผู้ป่วยที่จดทะเบียนผู้พิการปี 2549 จำนวน 126 ราย ( 03/01/2550 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก

คำสำคัญ (Tags)#รูปภาพ#socialwork

หมายเลขบันทึก: 61684, เขียน: 21 Nov 2006 @ 15:02 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 09:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

รบกวนเรียนถามเพิ่มเติมค่ะว่า

1. โครงการนี้ได้ทำต่อเนื่องหรือไม่คะ

2. สำหรับผู้ที่จะต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการ (ในขอนแก่น) จะไปติดต่อที่ไหนคะ

3. เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้บริการมีอะไรบ้าง

4. มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหรือไม่คะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

วิลาวัณย์

ทิฆัมพร
IP: xxx.53.233.205
เขียนเมื่อ 

กำลังจะทำone stop service สำหรับผู้พิการในชุมชนค่ะ