สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เชิญผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ มานำเสนอ lunch talk ในวันประชุมสภาฯ ทุกครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๔๙    รศ.นพ.ประเสริฐ   เอื้อวรากุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   นำเสนอผลงานวิจัยโรคไข้หวัดนก   มีผลงานเด่นเป็นประโยชน์น่าชื่นใจมาก   อ่านสรุปย่อได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๑๒  พ.ย.  ๔๙