เล่าสู่กันฟังเรื่องเบิกค่ารักษาโดยไม่ต้องชำระเงินสด(ตอนที่1)

ตอนนี้ข้าราชการทั่วประเทศได้ไชโย
          ตอนนี้ข้าราชการทั่วประเทศได้ไชโยกันเรื่อง  เข้ารับการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินสดแล้ว  ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ข้าพเจ้าอยากเล่าสู่กันฟังว่าระบบนี้คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำมาตั้งแต่ปี 2525 โดยคณะแพทย์ได้ทำเรื่องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังพร้อมแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้ข้าราชการคณะแพทย์และผู้มีสิทธิเบิกในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ประเภทผู้ป่วยนอกไม่ต้องชำระเงินสด และได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ กค. 0502/30157 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2525 โดยใช้แบบ บก.ชล.3 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด ยื่นแสดงเมื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสด  ต่อมาแบบ บก.ชล.3 ได้จัดพิมพ์ใหม่เป็นสีเหลือง  และเจ้าหน้าที่จะรู้จักกันว่าใช้ใบเหลืองหมายถึงไม่ต้องจ่ายเงินสด โดยมีแนวปฏิบัติและได้ทำการปรับปรุงดังนี้   ระยะเริ่มดำเนินการ 1.       ข้าราชการ ลูกจ้างประจำคณะแพทย์ และผู้มีสิทธิในครอบครัว  ยื่นแบบ บก.ชล.3 (แบบฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับเป็นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล  และขณะนี้เปลี่ยนแบบ 7105)  พร้อมประวัติการรักษาที่จุดตรวจสอบการสิทธิโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2.       การเงินโรงพยาบาลศรีนครินทร์รวบรวมแบบ บก.ชล.3 นำมาจัดทำสรุปใบแจ้งหนี้   ส่งเรื่องให้การเงินคณะแพทยศาสตร์ เพื่อจ่ายเช็คจากเงินทดรองให้กับโรงพยาบาล 3.         การเงินโรงพยาบาลออกใบเสร็จรายบุคคลส่งให้การเงินคณะแพทยศาสตร์เพื่อจัดทำเอกสารใบสรุปหน้างบโดยจะต้องพิมพ์ผู้ใช้สวัสดิการทุกคนอีกครั้ง  พร้อมแนบใบเสร็จทุกคนวางฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัด 4.       คณะแพทยศาสตร์จะได้รับเงินจากคลังจังหวัดขอนแก่นตามฎีกาตามจำนวนเงินที่ส่งเบิก และนำมาเป็นเงินทดรองหมุนเวียนจ่ายให้กับรพ.ศรีนครินทร์ต่อไป                                    ระยะที่ปรับปรุง (ติดตามตอนต่อไป)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนการเงิน

คำสำคัญ (Tags)#ข้าราชการเบิกค่ารักษาไม่ต้องชำระเงินสด

หมายเลขบันทึก: 61688, เขียน: 21 Nov 2006 @ 15:05 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)