ปกรณ์
ว่าที่ร.ต. ปกรณ์ ปกรรณกรณ์ คำกอง

ประวัติโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) และผู้บริหาร


ประวัติของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านตันหยงมะลิ) เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อโรงเรียนบ้านตันหยงมะลิ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๒ ในที่ดินของสำนักสงฆ์ตันหยงมะลิ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยความเอื้อเฟื้อของทางราชการและนายดำ สุวรรณราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยราษฎรในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือ ต่อมาภายหลังได้ขยายจัดการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นเป็นแบบศาลาการเรียน เปิดโล่งตลอดไม่มีฝาห้องเรียน สร้างขึ้นในที่ดินเดิมโดยรัฐบาลได้ให้เงิน ๑,๐๐๐ บาท ราษฎรในหมู่บ้านตันหยงมะลิ ร่วมกันบริจาคเป็นเงิน ๘๐๐ บาท นายดำ สุวรรณราช บริจาค ๕๒๕.๒๐ บาท รวมเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๓๒๕.๒๐ บาท

นายดำ สุวรรณราช นายคต ว่องไว พร้อมด้วยคณะบริจาคที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ให้เป็นที่สร้างโรงเรียน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๓ ทางจังหวัดนราธิวาสได้จัดสร้างอาคารเรียนด้วยงบประมาณโครงการพัฒนาภาคศึกษา ๒ ขนาด ๓ ห้องเรียน กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมในสำนักสงฆ์ตันหยงมะลิ ไปเข้าเรียนในที่ดินที่นายดำ สุวรรณราช นายคต ว่องไว พร้อมคณะร่วมกันบริจาคในโรงเรียนบ้านตันหยงมะลิ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านตันหยงมะลิ ได้โอนเข้ามาอยู่ในสังเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล ๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๐ เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ได้สร้างอาคารเรียนต่อเติม ๑ ห้องเรียนขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

<code>    พ.ศ. ๒๕๑๒ เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ๔ ห้องเรียน ไม่มีฝากันห้อง โล่งตลอดใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๒๐ กันฝาห้องเรียน ๑ ห้องเรียน งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๒๑ กั้นฝาห้องเรียน ๓ ห้องเรียนใช้งบประมาณ ๔๕,๖๖๐ บาท</code>

พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดทำแทงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ใช้งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนจัดสร้างรั่วด้านหน้าโรงเรียนเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๖ เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก จัดก่อสร้างรั่วด้านหลัง เป็นเงิน ๕๕,๗๗๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับเงินอุดหนุน ๑๘,๐๐๐ บาท ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ก่อสร้างโรงอาหารแบบหลังคาโครงเหล็ก ๑ หลัง ใช้งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. 2529 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง

พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๓๙๖ บาท เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๓๑ รื้อถอนอาคารเรียนที่ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เพื่อทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวนห้องเรียน ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒ เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ก่อสร้างรั้วด้านซ้าย – ขวา ของโรงเรียนใช้งบประมาณเทศบาล ๑๘๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.2543 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 2 ใช้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2546 ก่อสร้างถนนคอนกรีต งบอุดหนุน 550,000 บาท

พ.ศ.2547 ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน 2 โรงอาหาร และอาคารชั่วคราว ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจำนวน 300,000 บาท

พ.ศ.2549 ซ่อมแซมอาคารเรียน 1 โดยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้อง ใช้งบอุดหนุน จำนวน 350,000 บาท

พ.ศ.2552 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 195,000 บาท ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 400,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนบ้านตันหยงมะลิ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายประพันธ์ สกุลแก้ว

ครูใหญ่

2491 - 1 ก.ย. 2511

2

นายอ่อน บุญช่วย

ครูใหญ่

1 ก.ย. 2511 - 13 พ.ค. 2515

3

นายจารุวัฒน์ แสงแก้ว

ครูใหญ่

13 พ.ค. 2515 - 25 มี.ค. 2517

4

นายวิโรจน์ เงินทอง

ครูใหญ่

25 มี.ค. 2517 - 11 มิ.ย. 2519

5

นายชนิด เกื้อมณี

ครูใหญ่

11 มิ.ย. 2519 - 23 ม.ค. 2521

6

นายจารุวัฒน์ แสงแก้ว

ครูใหญ่

23 ม.ค. 2521 - 21 ส.ค. 2523

7

นายเหม เบญจสาร

ครูใหญ่

21 ม.ค. 2523 - 1 ต.ค. 2527

8

นายประคินทร์ คุณสุวรรณ์

รักษาการ ครูใหญ่

1 ต.ค. 2527 - 19 มิ.ย. 2532

9

นายบวร ธีรฤทธิ์เฉลิม

ครูใหญ่

19 มิ.ย. 2532 - 21 ต.ค. 2535

10

นายจัด จันทร์แก้ว

รักษาการ ครูใหญ่

22 ต.ค. 2535 - 31 ม.ค. 2536

11

นายจัด จันทร์แก้ว

ครูใหญ่

1 ก.พ. 2536 - 23 ธ.ค. 2547

12

นางจำเป็น พุทธางกูร

รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

24 ธ.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2549

13

นายจัด จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552

14

นายอุทิศ มะหะหมัด

รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 ต.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2553

15

นายประวิช สมัครกิจ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 ก.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

16

นายอุทิศ มะหะหมัด

รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 ต.ค. 2554 - 17 ส.ค. 2555

17

นายถนอม คงเพชร

รก.ผอ.สถานศึกษา

18 ส.ค. 2555 – 30 เม.ย. 2556

18

นายถนอม คงเพชร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 พ.ค. 2556 – 10 เมษายน 2558

19

นางเบญจมาศ ขาวสุริจันทร์

รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

11 เมษายน 2558 – 29 ธ.ค.2558

20

ว่าที่ร.ต.ปกรณ์ คำกอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

30 ธ.ค.2558- ปัจจุบัน

ประวัติผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ)

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ คำกอง อายุ 37 ปี วันเดือนปีเกิด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2522

ภูมิลำเนา เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เชื้อชาติ ไทย

บิดาชื่อ นายสาง คำกอง มารดาชื่อ นางเกษร คำกอง

สถานภาพ โสด

ที่อยู่ปัจจุบัน 9/87 ถ.เอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วัน เดือนปี ที่เริ่มรับราชการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

บรรจุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบา4 (บ้านทรายทอง) สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ครบเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2583

ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ.

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง (จังหวัดบุรีรัมย์)

อนุบาล

2528

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

2529-2534

โรงเรียนสุไหงโก-ลก

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2536-2541

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)

เอกภาษาไทย

2542-1546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ปี

2544-2545

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.) เอกการบริหารการศึกษา

2552-2553

ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้น

ได้รับพระราชทานเมื่อ 5 ธ.ค. พ.ศ.

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

2555

เล่มที่ 129 ตอนที่ 33 ข

ทวีตียาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

2558

เล่มที่ 132 ตอนที่ 17 ข

ประวัติการรับราชการ

วันเดือนปี

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

เงินเดือน

1 กรกฎาคม 2548

ครูผู้ช่วย

-

-

7,620

2 กรกฎาคม 2550

ครู

ค.ศ.1

-

8,210

4 มกราคม 2554

รองผู้อำนวยการ

ค.ศ.1

-

11,650

1 ตุลาคม 2556

รองผู้อำนวยการ

ค.ศ.2

ชำนาญการ

18,970

1 เมษายน 2559

ผู้อำนวยการ

ค.ศ.2

ชำนาญการ

26,980

11 กรกฎาคม 2559

ผู้อำนวยการ

ค.ศ.3

ชำนาญการพิเศษ

27,580

หมายเลขบันทึก: 616873เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2016 06:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 สิงหาคม 2019 04:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี