ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในชั้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ข้อจำกัดทางด้านองค์ความรู้ สถานที่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิเช่น กาเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปตามวัยของเด็ก เกอดจากการเข้าเรียนในระดับก่อนเกณฑ์การศึกษา หรือความครัวไม่มีความพร้อมทางการส่ง้สริม สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดทางด้านการศึกษา เมื่อเด็กเลิกเรียนไม่มีเวลาเอาใจใส่ ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานหรือทบทวนการบ้าน ให้กับบุตรหลาน

ครูจึงมีบทบาทสำคัญ ต่อการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ทั้งส่งเสริม ทักษะชีวิต ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในการดำเนินชีวิต

ในเวลาเพียง 50นาทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เราต้องบริหารจัดการเวลา ให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ความสำคัญของผู้เรียนเป็นหลักใจความ ต้องมีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน ในรายวิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนที่มีผลต่อแผนการสอนความเห็น (0)