ปัญหาของการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา

ในสภาพบริบทของสังคม ต่างอำเภอ ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอำเภอดังกล่าวประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เลี้ยงวัว ทำไรข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มัน ทำให้ความพร้อมในการมาโรงเรียนรวมถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่เหมือนกับเด็กในชุมชนเมือง ที่จะมีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาการเรียนรู้

การที่เราจะส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ให้เด็กมีการเรียนรู้ เกิดความสนใจ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในการจัดการเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อม กล่าวง่ายๆ คือหากจะ จัดการเรียนการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ ต้องมีการจัดทักษะชีวิต สอดแทรกในการจัดการเรียน เพื่อให้ทั้งนักเรียนและครู ได้มีกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกัน

แม้ว่าหลักสูตรแกนกลางจะมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง แต่ ก้อยังมีบางสถานศึกษาที่ต้องเน้นเรื่องการใช้ทักษะของชีวิตเป็นพื้นฐานมากกว่าการใช้หลักสูตรเนื้อหาตำราในบทเรียน สภาพสังคม บริบทแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม มีส่วนทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนนั้นเป็นไปตามด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนที่มีผลต่อแผนการสอนความเห็น (0)