เคสกรณีศึกษาที่3 ข้อสอบ take home

เคสวัย 70 ปีเป็นสมองเสื่อมมา 3 ปี ไม่อยากออกสังคม เงียบอยู่คนเดียว เดิมเป็นทนายความและเครียดด้วยภาวะหนี้สินสะสมจากคดีความที่ไม่สำเร็จ แต่อยากช่วยครอบครัวทำงานแบบกิจกรรมยามว่าง ชอบปลูกต้นไม้ที่สามารถทานได้


วิเคราะห์ตาม PEOP + Moho

P

E

O

P

-ผู้รับบริการวัย70ปี เป็นสมองเสื่อมมา(สูญเสียความจำ ความสามารถในการใช้ภาษาลดลง อาการปวด อาการเสื่อม โรคแทรกซ้อนอื่นๆ) 3ปี

-ไม่อยากออกสังคม

-เงียบชอบอยู่คนเดียว

-มีภาวะเครียด(Stress)จากการติดหนี้สิน

-Social Responsibility การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในบทบาทครอบครัวอยากช่วยงานที่บ้าน

-Self-esteem ลดลง (Self-respect + Esteem from others)

Physical environment: บ้าน สวนหลังบ้าน

Social environment : ครอบครัว

Work : อดีตเคยเป็นทนาย

Work as a Leisure : ชอบปลูกต้นไม้

ผู้รับบริการกลับมามีบทบาททางสังคมได้ทำงานและกิจกรรมยามว่างที่ชอบ ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต(Successful aging)

จากในตัวบุคคลมี(Volition)ซึ่งเกิดมาจากความสนใจ การให้คุณค่า และความชอบส่วนบุคคลบนพื้นฐานความต้องการส่วนบุคคลตามหลักของ Maslow เสริมแรงกับปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อหนุนต่อการทำกิจกรรมเกิดเป็นแรงจูงใจ(Motivation)


ทั้งปัจจัยภายในตนเองเสริมแรงกับปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมที่คอยเอื้อหนุนและเสริมแรงแรงกับกิจกรรมที่ที่ส่งเสริมจากสังคมทำจนชำนาญกลายเป็นทักษะ (Ability)


การปรับบทบาทชีวิตในสังคมการใช้ทักษะที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (Role transformation)


วิเคราะห์กิจกรรมปลูกต้นไม้

ขั้นตอน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมนั้น

ความสามารถช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างไร

1.หว่านเมล็ด

Mental function: Consciousness

Energy and drive , Attention , Memory, Perceptual

Metacognitive , problem solving

Planning , Decision making

Time management

พยาธิสภาพของตัวโรค เช่น ความจำสั้น ปวดตามร่างกาย ความสามารถทางด้านร่างกายลดลง การควบคุมการเคลื่อนไหว

2.ใส่ปุ๋ย ใส่ดิน

Mental function: Consciousness

Energy and drive , Attention , Memory, Perceptual

Metacognitive , problem solving

Planning , Decision making

Time management

พยาธิสภาพของตัวโรค เช่น ความจำสั้น ปวดตามร่างกาย ความสามารถทางด้านร่างกายลดลง การควบคุมการเคลื่อนไหว

3.รดน้ำต้นไม้

Mental function: Consciousness

Energy and drive , Attention , Memory, Perceptual

Metacognitive , problem solving

Planning , Decision making

Time management Time management

พยาธิสภาพของตัวโรค เช่น ความจำสั้น ปวดตามร่างกาย ความสามารถทางด้านร่างกายลดลง การควบคุมการเคลื่อนไหว


ซึ่งจากกิจกรรมที่วิคราะห์เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการให้ความสำคัญ ให้คุณค่า และทำแล้วมีจุดมุ่งหมายและก่อให้เกิดประโยชน์เพราะสามารถนำผลผลิตไปรับประทานเป็นอาหารและสามารถนำไปขายได้ จะทำให้เกิด ความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้รับบริการสูงสุด

(Occupational performance)


Intervention

Goal : ผู้รับบริการสามารถทำกิจกรรมยามว่างที่มีคุณค่า คือการปลูกและดูแลต้นไม้ได้ด้วยตนเอง ภายในระยะเวลา 3อาทิตย์

FoR: MoHo , Physical Rehabilitation , Psychosocial rehabilitation

Approach : Problem solving approach, Care giver training,STOMP (Skill-building through Task-Oriented Motor Practice)

Therapeutic activity : ร่วมวางแผนกับผู้รับบริการถึงกิจกรรมยามว่างที่อยากทำ แยกปัญหาที่อาจจะพบจากทำการทำกิจกรรมปลูกและดูแลต้นไม้และช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหา หลังจากนั้นประเมินซ้ำและนำมาแก้ไขเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ

Skill training ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อทำกิจกรรม เช่น Endurance ขณะทำกิจกรรม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆที่ต้องใช้ในกิจกรรม Balanceทั้ง Dynamic and static standing รวมถึงทักษะทางด้าน Mental function ได้แก่ความจำ ความตื่นตัว การรับรู้ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ โดยใช้ร่วมกับหลักการ Compensatory strategies in the form of environmental modifications and simple adaptive equipment เป็นการคำนึงการใช้สภาพแวดล้อมทำให้เอื้อต่อการทำกิจกรรม เช่น การนำของที่ผู้รับบริการใช้เป็นประจำมาวางให้เห็นโดยชัด และการให้อุปกรณ์ช่วย ตารางเวลาในการทำกิจกรรมอาจจะใช้ช่วยเตือนความจำเป็นต้น

โดยกิจกรรมปลูกและดูแลต้นไม้จะใช้หลักการ STOMP ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1.จะส่งเสริมให้ผู้รับบริการวางแผนเป้าหมายการทำกิจกรรมเองโดยผู้บำบัดจะเน้นcare giver เป็นหลักในการช่วยกันวางแผน 2.การทำแต่ละขั้นตอนจะเน้นการทำซ้ำๆให้เกิดกรกระตุ้นการทำงานของสมอง 3.มีการพักระหว่างการทำกิจกรรม

ส่งต่อให้ผู้ดูแลสามารถจัดการและช่วยเหลือผู้ป่วยเองได้ มีการสอนถึงเรื่องความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับตัวโรค การทำกิจกรรมพื้นฐาน ทั้งนี้จะมีการฝึกให้ผู้ดูแลเป็นคนดูแลเอง สาธิตการทำตามที่สอน จุดประสงค์เพื่อเป็นส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีความรู้สามารถเป็นผู้ดูแลได้ในระยะยาว

Long term goal:ผู้รับบริการกลับไปมีบทบาททางสังคมได้ช่วยเหลือครอบครัว สามารถจัดการกับอาการของโรคได้และดำเนินชิวิตอย่างมีความสุข


อ้างอิง

  • Mandana Fallahpour, Lena Borell, Mark Luborsky & Louise Nygård. Leisure-activity participation to prevent later-life cognitive decline: a systematic review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23:3, 162-197, DOI: 10.3109/11038128.2015.1102320
  • Rosanne DiZazzo-Miller, Preethy S. Samuel, Jean M. Barnas, Keith M. Welker. Addressing Everyday Challenges: Feasibility of a Family Caregiver Training Program for People With Dementia. March/April 2014, Volume 68, Number 2 : http://ajot.aota.org/ on 09/29/2016 Terms of Use: http://AOTA.org/terms
  • rakash Kumar1,2, Sarvada Chandra Tiwari2 , Ashish Goel3 , Vishnubhatla Sreenivas4 , Nand Kumar5 , Rakesh Kumar Tripathi2 , Vineet Gupta6 and Aparajit Ballave Dey1. Novel occupational therapy interventions may improve quality of life in older adults with dementia. Kumar et al.International Archives of Medicine 2014, 7:26 Page 2 of 7 http://www.intarchmed.com/content/7/1/26

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักฐานเชิงประจักษ์ความเห็น (0)