บำรุง สุวรรณาจารย์

ปัญหาการใช้หลักสูตร
การใช้หลักสูตร ปวช.2556 โดยส่วนมากหลักสูตรนี้เน้นผลิตช่างฝีมือดีเฉพาะทาง
โดยเน้นปฏิบัติงานให้มากจนเกิดความชำนาญ ไม่เน้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์
เด็กนักเรียนที่รับเข้ามาส่วนมากการเรียนอ่อนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การเรียนการสอนก็เลยไม่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยส่วนมากเน้น
ให้ปฏิบัติเฉพาะทางมากกว่า เด็กที่เข้ามาเรียนเน้นเรียนสถาบันที่มีชื่อเสียง
สถาบันที่อยู่ในเมือง ดังนั้นสถาบันที่มีเด็กมากจึงมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าสถาบัน
ขนาดเล็ก โดยงบประมาณได้มาจากการคำนวณของจำนวนเด็กที่เรียน จึงทำให้
สถาบันขนาดเล็กขาดครูผู้สอน ไม่สามารถดึงครูที่มีความสามารถมาทำการเรียน
การสอนได้เพราะเกี่ยวกับค่าครองชีพ และที่สำคัญเด็กวัยนี้มักให้ความสำคัญกับ
เพื่อน คบเพื่อน อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ตามสิ่งชอบเหมือนกัน เมื่อขาดครู
ผู้สอนเด็กก็มักจะเบื่อหน่าย และรวมกลุ่มกันทำในสิ่งที่ไม่ดีงาม สร้างความเดือดร้อน

แก่คนอื่น หรือทำให้หลุดจากระบบการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)