นางสาวสมฤดี วงษาแจ่ม

ปัญหาของการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.ปัญหาการขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครูบางท่านไม่จบตรงสาขาที่ตนเองสอน เช่นจบการศึกษาสาขาการจัดการ แต่ทำการสอนสาขาการบัญชี จึงทำให้การสอนไม่มีคุณภาพ

2.ภาระหน้าที่ของครูนอกเหนือจากการสอนมากเกินไปจึงทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน หรือหาเวลาเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน

3.การจัดรายวิชาของนักศึกษาไม่เป็นระบบที่แม่นยำ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้รายวิชาตกหล่น นักศึกษาต้องมาเรียนรายวิชาที่ตกหล่นในช่วงซัมเมอร์

4.ระบบทวิภาคี นักศึกษาต้องไปศึกษาหาความรู้จากสถานประกอบการที่ได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย เป็นระยะเวลานาน ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ส่วนใหญ่จะย้ายสาขา หรือลาออก รายวิชาที่สถานประกอบการจะต้องเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษา บางรายวิชาสถานประกอบการไม่สามารถสอนให้กับนักศึกษาได้ เพราะขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาจึงมีปัญหา วิทยาลัยขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรับนักศึกษาฝึกงาน เช่น การจัดทำเอกสารในการนิเทศนักศึกษา ยังไม่มีความชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)