องค์ประกอบของการดำเนินชีวิต (Elements of Living) ตอนที่ 3

สิ่งแวดล้อม ตัวเราในส่วนที่หยาบ และตัวเราในส่วนที่ละเอียด

แนวคิดในการออกแบบ ILA นี้ ประกอบด้วยมุมมองดังต่อไปนี้

1. จากนอกสู่ใน (ภาพที่ 8-9)
การพิจารณาปัจจัยกระทบกับสิ่งต่างต่างจากภายนอกเข้าสู่ภายใน โดยลำดับได้อย่างง่ายคือ สิ่งแวดล้อม ตัวเราในส่วนที่หยาบ และตัวเราในส่วนที่ละเอียด ในอีกแง่หนึ่งคือการพิจารณาจากความเป็นส่วนของตนเองกับส่วนของความเป็นสังคม หรือโอกาสที่จะนำไปใช้ปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยส่วนภายนอกจะเป็นองค์ประกอบชีวิตที่มีส่วนเอื้อต่อการสัมผัสแลกเปลี่ยนหรือรับรู้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้มากกว่าส่วนที่อยู่ภายใน

life_factor_8

life_factor_9

2. จากล่างขึ้นบน (ภาพที่ 10)
พิจารณาจากความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องมี ของแต่ละองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตสำหรับตัวเราเอง โดยระดับล่างจะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากกว่าระดับบน หากความสำคัญยิ่งมากก็ยิ่งขาดเสียไม่ได้ที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้หรืออยู่ได้อย่างปกติสุข

life_factor_10

3. จากความสัมพันธ์ระหว่างกัน (ภาพที่ 11)
พิจารณาจากแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ ตำแหน่งที่ใกล้กันก็จะมีโอกาสเชื่อมโยงกันได้ พื้นที่ที่มากก็มีโอกาสส่งอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตได้มาก และหากกำหนดการมองไปที่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง อีกองค์ประกอบที่เหลือรอบข้างก็คือส่วนที่เกื้อหนุนหรือมีผลกระทบต่อองค์ประกอบนั้นแม้ว่าจะไม่อยู่ติดกันก็ตาม

life_factor_11

อ้างอิง : http://www.thanakrit.net/elements-of-living-3/

Slideshare : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/integrate...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องชีวิตความเห็น (0)