การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   พบว่านักเรียนส่วนมากต้องมีการสืบค้นข้อมูลค้นคว้าหาคำตอบจากใบความรู้ หรือหนังสือเรียนนักเรียนไม่ชอบอ่านข้อความและหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้า  จึงจัดทำหนังสือ วิทยาศาสตร์น่ารู้โดยนักเรียนจะรวมกลุ่มและวางแผนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด , มุมความรู้ในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ , วารสาร , เอกสารต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ และนำมาสรุปเป็นคอล์ลัมวิทยาศาสตร์ หรือทำเป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดผลงานเป็นป้ายนิเทศ ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆได้มาอ่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ครูจะให้รางวัลหนังสือพิมพ์ ที่เป็นฉบับดีเด่นในแต่ละชั้น  โดยการให้คะแนนของนักเรียนที่ได้อ่าน