ระหว่างวันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากหน่วยมะเร็ง งานเวชกรรมสังคม จำนวน 3 ท่าน ได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  The 3rd International Asian Conference on Cancer Screening, IACCS 2006 ที่ Health Promotion Board ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการตรวจคัดกรองมะเร็งในภาคพื้นเอเชีย ภายใต้การใช้ข้อมูลมะเร็งปากมดลูก จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นรูปแบบในการประเมินผลโครงการตรวจคัดกรอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://iaccs.wizlink.com.sg/program.html