สิทธิในการทำรัฐประหาร

       ผมพบ ศ. ดร. เขียน ธีระวิทย์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รุ่นแรก ที่สนามบิน    ถามท่านว่า จะหาบทความเรื่อง สิทธิในการทำรัฐประหาร ของท่านได้ที่ไหน    ท่านบอกให้ไปดูที่ www.thaiworld.org   

ผมเข้าไปดูแล้ว  เป็นเว็บไซต์ของ ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย (Thai World Center) มีบทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากมาย     จึงนำมาบอกต่อ

วิจารณ์ พานิช

๒๑ พย. ๔๙