ส่งเสริมรักการอ่าน

                วิชาสังคมศึกษาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                โดยการนำข่าวมาเล่าให้นักเรียนฟังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าเป็นเรื่องที่เราอยู่ในสังคมจะต้องรับรู้และให้นักเรียนหาข่าวมานำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้ฟังโดยมีการวิเคราะห์หาสิ่งต่อไปนี้

1.        ชื่อข่าว

2.        สาเหตุของการเป็นข่าว

3.        เนื้อหาของข่าว

4.        ผลที่เกิดขึ้น

5.        ข้อคิดที่ได้จากข่าวที่นำมาเสนอ

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น