วิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

นางชะลอ เซ็นหลวง และนางทิพรัตน์ มณีทัศน์

คุณครูโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมผู้สูงอายุ

ใน "โครงการส่งเสริมศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ"

ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมของครูชะลอความเห็น (0)