ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ civil law ກັບ common law

1.ລະບົບ civil law -ຈະມີການແຍກສານຍຸດຕິທຳແລະລະບົບການປົກຄອງອອກຈາກກັນ.

-ກົດໝາຍຈະມີການລຽງເປັນໝວດ ໝູ່ ມາດຕາ ຢ່າງຄັກແນ່.

-ມີສ້າງກົດໝາຍຈະມີການບັນທຶກໄວ້.

-ຈະຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍ່ຄື:ກົດໝາຍອາຍາ ອັນໃດທີ່ກົດໝາຍອາຍາບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດເອົາມາປັບໃຊ້ຄະດີໃດຄະດີໜຶ່ງໄດ້.

-ຖືວ່າສະພາແຫ່ງຊາດເປັນບ່ອນທີ່ສ້າງກົດໝາຍ

-ໃນການສຶກສາຈະຕາມລະບົບກົດໝາຍ ຕາມມາດຕາກົດໝາຍ.

2.common law ປະເພນີສານ

-ຈະມີການແຍກອອກຈາກກັນລະຫວ່າງສານຍຸດຕິທຳ ແລະ ສານປົກຄອງ

-ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດລຽງເປັນ ໝວດ ໝູ່ ມາດຕາ

-ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນທຶກໄວ້

-ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຄະດີໃດໜຶ່ງຂື້ນແລ້ວຄະດີນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຄີຍຖືກຕັດສິນມາກ່ອນກໍ່ຖືວ່າສານສາມາດຕັດສິນໄດ້ໂດຍສ້າງບັນທັດຖານໄໝ່ຂື້ນມາ.

-ສານຈະເອົາຄຳພິພາກສາ ຂອງສານ ຫຼື ຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ເປັນບັນທັດຖານມາແລ້ວ ສຶກສາ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ສັງລວມບົດຮຽນความเห็น (0)