มองคะแนนปลายภาค ย้อนดูตน

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันแรกของการสอบปลายภาคนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในคาบสุดท้ายของการสอบเวลา ๙๐ นาทีเป็นการสอบรายวิชาเคมี ๒ รหัสวิชา ว ๓๐๒๒๒ โดยข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย ชนิดสี่ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ โดยผลการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งได้แก่ ปริมาณสารสัมพันธ์ และแก๊ส ของเหลว แก๊ส
ผลคะแนนที่ออกมา พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๙.๒๑ รายละเอียดดังแสดงในภาพ

จากผลแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของนักเรียนห้องสองส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ครึ่งหนึ่ง ส่วนห้องอื่นๆ ที่เหลือจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๕ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนคือ นักเรียนในห้องสองจะมีความโดดเด่น และความมุ่งมั่นมากกว่าห้องอื่นๆ ส่วนนักเรียนห้องสามพบว่า ทำคะแนนปลายภาคดีกว่าคะแนนการสอบกลางภาค ทำให้จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ครึ่งหนึ่งมีร้อยละ ๔๙

หากย้อนกลับไปวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า ค่าความเชื่อมั่น = 0.61 ซึ่งแสดงความ มีความเชื่อมั่นปานกลาง คะแนนสูงสุดในห้องที่ครูนกสอนคือ 34 และคะแนนต่ำสุดในห้องที่ครูนกสอนคือ 9
สิ่งที่ท้ายครูผู้สอนคือ ทำอย่างไรให้นักเรียนเรียนแล้วไม่ทิ้งเนื้อหา สามารถเชื่อมโยงได้ ด้วยครูนกจัดการสอบปลายภาคในลักษณะประมวลความรู้เพื่อวัดองค์ความรู้หรือความรู้ที่คงทนจริงๆของนักเรียน
สรุป สิ่งที่ครูจะต้องทำในภาคเรียนที่ ๒ คือเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์ให้นักเรียนนอกเหนือเวลาเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (0)