ศรัทธาเป็นคุณสมบัติของปัญญา

ศรัทธาเป็นคุณสมบัติของปัญญา

ศรัทธามีในมนุษย์เท่านั้น ในก้อนหินมันไม่มีศรัทธา
ส่วนสัตว์ เช่น สุนัข แม้มันอุทิศตัวให้เจ้าของได้
แต่อย่างนี้ไม่ได้เรียกศรัทธา มันเป็นเพียง Devotion เท่านั้น
เพราะไม่ได้เชื่อและทุ่มเทเพื่อไปสู่โลกหน้า
หรือไปสู่ความจริงในระดับที่สูงกว่าโลกนี้
อนึ่ง ถ้าเชื่อแต่ไม่ทุ่มเทปฏิบัติ
ก็ไม่เรียกว่าศรัทธา หรือ Faith (Belief+Commitment)
เพราะเป็นเพียงแค่ เชื่อตาม Doctrine ในโลกหน้าเท่านั้น
ยังไม่มีความหนักแน่นเพราะยังไม่ลงมือปฏิบัติ
ยังไม่เข้มข้นถึงระดับที่จะอุทิศตัวเพื่อศาสนาได้
...................................
สรุปจากการบรรยายของ ศ.กีรติ บุญเจือ เรื่อง "ศรัทธา"
(25/09/2559)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาความเห็น (0)