นักเรียนได้ร่วมกันคิดสร้าง เกมส์ คำ สำนวน และ  ประโยคซึ่งได้มาจากการเรียนหรือทบทวนเนื้อหาเช่น

   1. คำศัพท์ในบทอ่าน เช่น investigate เขียนรูปตารางสี่เหลี่ยมหรือ 

       ตารางหมากรุกและใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในตารางให้เป็นคำ

       ศัพท์ที่ถูกต้องในแนวขวาง หรือ แนวตั้ง

      

  2.  สำนวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับชั้น เช่น

       What's  wrong ?etc.  (หลักการทำเหมือนกับข้อ 1 )

   3. ประโยค