ผักปลอดภัยจากสารพิษ

ผักบ้านๆที่ปลอดภัย

จากผมได้เรียนรู้จากเวที บ้านๆ ของชุมชนบ้านปลายสระ ผมมีสาระดีๆ ของชาวบ้าน ๆ มาเล่าให้ทุกคนติชม สรุป ผลการดำเนินงานโครงการการจัดองค์ความรู้ ( KM ) กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( COPs ) ปี 2549 1. หน่วยงานรับผิดชอบ - สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนพัง 2. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายแก้ปัญหาความยากจน / บูรณาการพัฒนา – พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่มีอยู่ในชุมชน มาพัฒนาให้ เป็นระบบ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 2. เพื่อต้องการให้ประชาชนที่ยากจน มีอาชีพการผลิตพืชผัก มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 3. เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม และได้รับการบริการจากภาครัฐ เท่าเทียมกันทุกระดับ 4. งบประมาณ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้ ( KM ) ค่าใช้จ่ายต่อกลุ่ม ๆ ละ 30 คน จำนวน 2 กลุ่ม รวม 60 คน ดำเนินการสัมมนา ณ ที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง ในวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2549 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 คน 6. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสัมมนา ตามกระบวนการการจัดการองค์ความรู้ ( KM ) 88 วันที่ 11 ตุลาคม 2549 ดำเนินการแบ่งกลุ่มอภิปราย เพื่อสะท้อนปัญหา และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ผลการอภิปรายกลุ่ม สามารถถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ ภายในชุมชน 1. ชุมชนบ้านไสขาม คใช้ยาเส้น ขี้เถ้าและผงซักฟอก ผสมน้ำฉีดพ่นกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก แทนการใช้สารเคมี ( โดยนายเข็ม สุวรรณทอง ) คใช้ยาเส้น สะเดาหรือพืชสมุนไพร และผงซักฟอกหมัก 7-14 วัน ตำเอาน้ำ ฉีดป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก แทนการใช้สารเคมี ( โดยนางม่าย ปลอดเถาว์) คใช้ปูนขาว ปรับปรุงบำรุงดิน ( โดยนายชอบ รอดบัวทอง ) 2. ชุมชนบ้านปลายสระ ค ใช้ขี้เถ้าและผงซักฟอก ฉีดป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก( เพลี้ยอ่อน ) ในกรณีแมลงศัตรูพืชจำนวนน้อย นำน้ำยาใส่ขวดพลาสติก (ขวดไฮเตอร์) ฉีดพ่นถูกตัวแมลงศัตรูพืชโดยตรง ( โดยนางเครือมาศ เพชรรัตน์ ) ค ใช้น้ำขี้เถ้า ฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยอ่อน ( โดยนายชลอ บุญดี ) ค ใช้ยาเส้น ต้นโผงพลึง ( พืชท้องถิ่น ) และผงซักฟอก หมัก 7-14 วัน ตำเอาน้ำฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลง ( โดยนายชลอ บุญดี ) ค ใช้มะม่วงคร้า ทำต้นตอเปลี่ยนยอดมะม่วงพันธุ์ดี สามารถยับยั้ง หนอนเจาะลำต้นมะม่วงได้ 88 วันที่ 12 ตุลาคม 2549 นำเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา การจัดการองค์ความรู้ ( KM ) ดูงานนอกสถานที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 88 วันที่ 13 ตุลาคม 2549 ค เกษตรกรผู้ร่วมสัมมนา นำผลิตผลทางการเกษตรมาตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้างในผลผลิต โดยสำนักงานเกษตรอำเภอประสานงานกับ สาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นผู้ดำเนินการ ค ดำเนินการแบ่งกลุ่มอภิปราย ถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการทัศนศึกษาดูงาน ฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และชมแปลง ระบบน้ำของนายสมพงค์ จบฤทธิ์ เป็นเจ้าของแปลง 88 ผลการอภิปรายกลุ่ม สามารถถอดบทเรียนเป็นความรู้ที่ไปทัศนศึกษาดูงาน ได้ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านไสขาม ค พูดถึงการนำเทคนิคการปลูกแก้วมังกร โดยใช้เสาซีเมนต์ และยางรถยนต์ ( โดยนายเอกนรินทร์ รอดบัวทอง ) ค พูดถึงการปลูกลูกเกาลัด สามารถนำมาดัดแปลงปลูกในพื้นที่ ในเราท้องถิ่นได้ ( โดยนายสมพงค์ จบฤทธิ์ ) 2. ชุมชนบ้านปลายสระ ค พูดถึงการเลี้ยงสุกรพันธุ์เหมอยซาน ผสมกับพันธุ์พื้นเมือง ( โดยนายนุกูล วังแก้ว ) ค การจัดทำระบบน้ำ ในการปลูกพืชผัก ลดแรงงาน ในการ ปฏิบัติดูแลรักษา ( โดยนายชลอ บุญดี ) ค การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ สามารถนำมาปรับใช้ ในแปลงผักของตนเองได้ ( โดยนายเกลือน หวานทอง )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผักปลอดภัยจากสารพิษ

คำสำคัญ (Tags)#จากเวทีบ้านๆ

หมายเลขบันทึก: 61575, เขียน: 21 Nov 2006 @ 12:03 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • เข้ามาเยี่ยมครับ
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
  • เริ่มต้นก็ได้พบองค์ความรู้ที่เป็นประดยชน์มากมายเลยครับ
  • คุณนารายณ์ไม่เขียนไม่รู้นะเนี่ย
  • ขอบคุณครับ