ข่าวเรื่อง

          ICT CITY นครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนที่ทำให้ประเทศต่างๆสามารถรับรู้ข่าวสารได้กว้างไกล  โดยไม่มีขีดจำกัด  ประชากรที่ใช้ระบบไอซีที  สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น