ในวิชาศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับลายไทย  นักเรียนจะไม่ชอบพอรู้ว่าต้องเรียนเรื่องลายไทย นักเรียนก็จะบ่นว่ายากบ้าง ผมทำไม่ได้บ้าง  หนูทำไม่ได้หลอกยากมาก คุณครูให้ทำอย่างอื่นดีกว่า  ข้าพเจ้าจึงคิดว่า ในชั่วโมงต่อไปต้องทำให้นักเรียนสนใจและชอบลายไทยให้ได้  แล้วจึงค่อยสอนต่อไป  ดังนั้นในชั่วโมงต่อมาข้าพเจ้าได้หาหนังสือเกี่ยวกับลายไทยหลายๆ เล่มที่มีภาพสวยๆ รวดลายไม่ยากนักมาให้นักเรียนดู โดยใช้เครื่องฉายให้นักเรียนดูพร้อมกันทั้งห้อง  พูดชักชวนให้นักเรียนสนใจและเห็นความสำคัญของลายไทย พอนักเรียนได้ดูภาพ เขาก็จะพูดวิจารณ์ว่าภาพนี้สวย ภาพนี้ยาก  เมื่อให้นักเรียนได้ดูจบแล้ว  นักเรียนหลายคนแย่งกันของหนังสือไปดู  บางคนของหนังสือไปถ่ายเอกสาร ในสัปดาห์ต่อมาชั่วโมงที่ 3 ข้าพเจ้าได้เอาลายไทยพื้นฐานมาให้นักเรียนฝึกวาด นักเรียนก็สนใจและตั้งใจวาดโดยไม่บ่นอีกเลย                 2.  บันทึกขุมความรู้  ( Knowledge Asset )  หรือความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่า  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ                 1.  สร้างความสนใจ                2.  ให้ความรู้เรื่องวาดภาพลายไทยขั้นพื้นฐาน                3.   ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติวาดลายไทยขั้นพื้นฐาน                4.  ผู้ใดสนใจให้ความรู้ แนะนำให้ทำงานเพิ่มเติม                                     3.    แก่นความรู้ ( Core Competencies )   สร้างความสนใจ  ให้ความรู้  ฝึกปฏิบัติ