ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมบำบัด

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์

กิจกรรมบำบัด คือ การประยุกต์กิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อเพื่อใช้ในการประเมิน และบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีจุดมุ่งหมาย และดำรงชีวิตในสังคมได้ตามความสามารถที่มีอยู่อย่างปกติ

เราสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกิจกรรมบำบัดได้ ดังนี้

1.เศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราอยู่ได้ด้วยตนเอง มีความสุขกับสิ่งที่มี นำมาปรับใช้โดยการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ แม้ว่ายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น

2.ความพอประมาณ นำมาปรับใช้โดยนักกิจกรรมบำบัดต้องดูว่ากิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยปฏิบัติ เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ เกินขีดจำกัดของผู้ป่วยหรือไม่ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การมีภูมิคุ้มกันที่ดี นำมาปรับใช้โดยนักกิจกรรมบำบัดต้องคำนึงอยู่เสมอว่า กิจจกรรมที่ให้ผู้ป่วยไป ผู้ป่วยสามารถทำได้หรือไม่ มีอุปสรรคในการทำกิจกรรมหรือไม่ และต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อผลต่างๆที่ตามมา

3.เงื่อนไขความรู้ นำมาปรับใช้โดยนักิจกรรมบำบัดต้องมีความรู้ เพื่อสอนให้ผู้ป่วยสามารถทำกายบริหารด้วยตนเองแบบง่ายๆได้

4.เงื่อนไขคุณธรรม นำมาปรับใช้โดยนักกิจกรรมบำบัดต้องมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ ดังคำกล่าวที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)