ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา

  1. ด้านปัญหา. 1.ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้. - หลักสูตรสถานศึกษาที่นำไปปรับใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ชุมชนโดยรอบเช่น สังคม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นสังคมเกษตรกรรม แต่โรงเรียนเน้นความเป็นสากล. 2.ด้านการจัดการเรียนการสอ- เปลี่ยนครูบ่อย ทำให้ผู้เรียนปรับตัวไม่ทันและความรู้ไม่ต่อเนื่อง เพราะครูแต่ละท่านมีเทคนิคการสอน มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ด้วเทคนิคที่แตกต่างกัน. 3.ด้านสื่อการเรียนการสอน -โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้สื่อสาระสนเทศที่หลากหลายแต่ก็ยังพบปัญหาอุปสรรคในหารใช้งาน เช่น ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ตแต่อุปกรณ์บางเครื่องแบตหมด,เข้าเน็ตไม่ได้ ,เครื่องช้าจึงทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร. 4.การวัดและประเมินผล-ข้อสอบไม่ครอบคลุม และเนื่องจากโรงเรียนจัดให้มีการเปลี่ยนกันตรวจข้อสอบระหว่างครูกลุ่มสาระอื่น 2.แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ - โรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม ชุมชน. 2.ด้านการจัดการเรียนการสอน. -โรงเรียนควรสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู ควรรับครูที่มีใจรักในการสอนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.ด้านสื่อการเรียนการสอน. -โรงเรียนควรมีการปรับปรุงคุณภาพของสื่อสาระสนเทศให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เรียน4.การวัดผลและประ เมินผล. -ควรออกข้อสอบให้ครอบคลุมและควรจะให้ครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆเป็นผู้ตรวจข้อสอบเอง เพราะจะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าครูวิชาอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรความเห็น (0)