ภาพงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี วันที่ ๙ เดือน ๙ พ.ศ.๒๕๕๙


การผสานความรู้จากบุคลากรสุขภาพเข้ากับภูมิปัญญาที่ชุมชนสั่งสมมา กลั่นออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติที่เอื้อสุขภาวะ .... ได้ทั้งผลลัพธ์รวมที่ผสานกันทุกภาคส่วน (Synergy) โดยที่ผลลัพธ์ของแต่ละภาคส่วนก็ยังคงอยู่ไม่ไปไหน

ภาพกิจกรรมงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี

วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอสระใคร

โครงการเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๙


ภาพที่ ๑ ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมฯ นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอสระใครภาพที่ ๒ ผู้กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรมฯ นพ.อลงกฏ ดอนละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร

รองประธานกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอสระใครแบบเครือข่ายภาพที่ ๓ เปิดงานมหกรรม สร้างกระแส ออกกำลังกาย “CPR Dance”

ขยับ = ออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน ๆ ละ ๓๐ นาทีภาพที่ ๔ ผู้นำระบบสุขภาพอำเภอสระใคร นายอำเภอสระใคร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนันทุกตำบล ประธาน อสม. นายก อบต. วิทยากรจาก สสจ.หนองคาย สสอ.เมืองหนองคาย บุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลสระใครและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร


ภาพที่ ๕ สร้างกระแส สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนจากนั่ง ๆ นอน ขยับ = ออกกำลังกาย

อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที


ภาพที่ ๖ ถ่ายภาพหมู่กรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอสระใครและหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑๙ หมู่บ้าน ชุดละหมู่บ้าน เตรียมทำป้ายไวนิลคืนให้หมู่บ้าน

จารึกประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของกิจกรรมประชารัฐด้านสุขภาวะ สานต่อเครือข่ายจากต้นทุนทางสังคมที่ชุมชนมี ร่วมกับทรัพยากรภาครัฐ

เห็นพลังร่วมของภาคประชาชน พลังของความเป็นชุมชน พลังภาครัฐ พลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม เอกชน .... ชัดเจนว่า ได้ทั้งผลลัพธ์รวมที่ผสานกันทุกภาคส่วน (Synergy) โดยที่ผลลัพธ์ของแต่ละภาคส่วนก็ยังคงอยู่ไม่ไปไหน ทำร่วมกันดีอย่างนี้ .... นี่เอง

มีความหวังว่า .... ความสัมพันธ์ของแกนนำเครือข่ายจะแน่นแฟ้นดียิ่งขึ้น แต่ละคน แกนนำแต่ละภาคส่วนสานสายสัมพันธ์กันหลายทาง จุดเชื่อมต่อหลายทางในหลายมิติจะช่วยเพิ่มพลังการขยายเครือข่าย และเพิ่มประเด็นการขับเคลื่อนได้หลากหลายยิ่งขึ้น จุดหมายร่วมเพื่อสุขภาวะคนอำเภอสระใคร พร้อมเปิดจุดเชื่อมให้และรับการมีส่วนร่วมกับภาคีอื่น ๆภาพที่ ๗ ชุมชนจัดทำสื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เครือข่ายชุมชนฟันดี

ผลพวงจากการผสานความรู้จากบุคลากรสุขภาพเข้ากับภูมิปัญญาที่ชุมชนสั่งสมมา กลั่นออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติที่เอื้อสุขภาวะ เช่น กินข้าวเป็นยา กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น อายุยืน ๑๐๐ ปี

สวยใสไร้มลพิษ ขยับร่างกายสักนิด ชีวิตยืนยาว

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญปลอดเหล้า อสม. "เย้า" หลานให้อ้อนคุณตา จนเลิกบุหรี่ได้ เป็นต้นภาพที่ ๘ เบื้องหลังทีมพี่เลี้ยงของชุมชน ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร คอกช้าง บ้านฝาง

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการทำงานของชุมชน ต่อเนื่องถึงการฝึกฝนเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และเล่าโดยสรุป เรื่อง กิจกรรมที่ทำในหมู่บ้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพภาพที่ ๙ ทีมพี่เลี้ยงและทีมชุมชน เตรียมรอรับการประกวด “หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” และการเยี่ยมชมบูธจากท่านนายอำเภอและกรรมการระบบสุขภาพอำเภอสระใคร


ภาพที่ ๑๐ รณรงค์สร้างกระแส ๓ อ ๒ ส ๑ ฟ

อ.๑ อาหาร อาหารพื้นบ้านอีสาน กินข้าวเป็นยา กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น

กินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง ลดหวาน มัน เค็ม กินอาหารปลอดสารพิษภาพที่ ๑๑ ผลงานของชุมชนเข้มแข็ง ชมรมสร้างสุขภาพบ้านนาไหม-หนองบัวเงิน ตำบลสระใคร นำการออกกำลังกายให้ชาวบ้านทุกวันภาพที่ ๑๒ รณรงค์สร้างกระแส อ.๒ ออกกำลังกาย อ.๓ อารมณ์

ชมรมสร้างสุขภาพตำบลบ้านฝาง การแสดง "บาร์สโลบ"
ภาพที่ ๑๓ กรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอสระใคร วิทยากร เยี่ยมชมบูธ ทีมพี่เลี้ยง ทีมชุมชนต้อนรับและเสนอแนะวิถีชีวิตสุขภาพดีภาพที่ ๑๔ รณรงค์สร้างกระแส ฟ.ฟันสวยด้วยสูตร ๒+๒-๒ และติดป้ายไวนิลหน้าสถานบริการสุขภาพ ๖ แห่ง มอบป้ายไวนิลให้ ๔๑ หมู่บ้าน อ.สระใครต่อไป
ภาพที่ ๑๕ แข่งขันผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกหลาน ตรวจความสะอาดและสุขภาพช่องปากเด็ก กิจกรรมประกวด “ชุมชนต้นแบบฟันดี”ภาพที่๑๖ แข่งขันผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครองแปรงฟัน กิจกรรมประกวด“ชุมชนต้นแบบฟันดี”ภาพที่๑๗ แกนนำชุมชนเล่าเรื่องชุมชนฟันดี คะแนนรวมกันกับผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกหลาน และผู้ใหญ่แปรงฟัน จึงจะชนะการประกวด “ชุมชนต้นแบบฟันดี”


ภาพที่๑๘ มอบรางวัล กิจกรรมประกวด “ชุมชนต้นแบบฟันดี” ตัดสินโดยคณะกรรมการ

ที่ ๑) บ้านพลายงาม ต.คอกช้าง ที่ ๒) บ้านไชยา ต.สระใคร ที่ ๓) บ้านสระใครเหนือ ต.สระใคร ที่ ๔) บ้านโพนหวาย ต.สระใครภาพที่ ๑๙ บ้านพลายงาม ต.คอกช้าง รับมอบรางวัลมหาชน “ชุมชนฟันดี” ตัดสินโดยการหย่อนบัตรลงคะแนนโดยผู้ร่วมงาน .... เพิ่มอีกรางวัล


ภาพที่๒๐ ทีมชุมชนนำเสนอกิจกรรมของชุมชน การประกวด“หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ”ภาพที่ ๒๑ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย บรรยายสรุปความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฟ.ฟันสวย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประกวด "ชุมชนต้นแบบฟันดี"

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคเรื้อรัง ลดพุงลดโรค จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน ยกย่องทีม อสม.ที่วิเคราะห์ข้อมูลแยกกลุ่มอ้วน น้ำหนักเกิน ติดตามกิจกรรมลดพุงในชุมชน เป็นต้นภาพที่๒๒ ทีมชุมชนรับมอบรางวัลการประกวด“หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ”

ที่ ๑) บ้านหนองบัวเงิน ต.สระใคร ที่ ๒) บ้านโพนหวาย ต.สระใคร ที่ ๓) บ้านพลายงาม ต.คอกช้าง ที่ ๔) บ้านไชยา ต.สระใคร ที่ ๕) บ้านทุ่งสวรรค์ ต.บ้านฝางภาพที่ ๒๓ ทีมจัดสถานที่ รับลงทะเบียน ปฏิคม สวัสดิการ พิธีการและวิทยากร

คนทำงานมีความสุข สร้างสุขต่อให้ผู้อื่นภาพที่ ๒๔ ประธานคณะจัดงานมหกรรมฯ บรรยายสรุปการดำเนินการของชุมชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคเรื้อรัง และขับเคลื่อนชุมชนฟันดี

ขอบคุณทีมชุมชนที่เอาใจใส่ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนากิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน

ขอบคุณทีมวิทยากรและกรรมการ

ขอบคุณที่ว่าการอำเภอสระใคร เจ้าภาพสถานที่

ขอบคุณทีมพี่เลี้ยง รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน คณะทำงานทุกคน ทุกฝ่ายภาพที่ ๒๕ พิธีกรสอดแทรกความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุงลดโรค ฟ.ฟันสวย อำนวยกิจกรรมงานมหกรรมอย่างเรียบร้อย

^_,^

ขอบคุณ เครดิตทีมช่างภาพ คณะกรรมการงานสุขศึกษา คุณพิษณุ สีกล่ำ คุณคู่ทรัพย์ มาตรณาคุณ คุณชนิดา ศรีหวัง ผอ.รพ.สต.สระใคร และกลุ่มงานทันตกรรม

สวัสดี มีสุขกันถ้วนทั่วนะคะ กัลยาณมิตรผู้ปรารถนาสุขภาพดี

สวัสดีค่ะ

^_,^

หมายเลขบันทึก: 614383เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 17:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2018 22:04 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (12)

ฤกษ์ดีนะครับ วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

มีกิจกรรมเยอะมาก

ชอบใจการออกกำลังกายและให้ผู้ปกครองเรียนรู้เรื่องฟันแปลงฟันโดยปฏิบัติจริง

ขอบคุณมากครับ

คุณหมอล่าที่ สสจ.หนองคายทัก จึงรู้สึกว่าฤกษ์ดีจริง ๆ ค่ะ อ.ขจิต ภาพรวมงานออกมาเรียบร้อย มีจุดรับลงทะเบียนช่วงแรกเล็กน้อยที่ขลุกขลักบ้าง พอเข้าที่แล้วก็ลุล่วงดีค่ะ

การแปรงฟันนั้น อสม.ฝึกให้คนในชุมชนมาดีค่ะ และเครือข่ายลูกหลานฟันดีประกวดกันมา ๗ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ แล้วค่ะ ปีนี้เปลี่ยนชื่อสั้นลงแค่ "เครือข่ายชุมชนฟันดี" แล้วก็จัดบูรณาการกับงานสร้างเสริมสุขภาพ งานสุขศึกษา และงาน NCD (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

ปีหน้าท่าน ผอ.มอบนโยบายมาแล้วค่ะ พอทีมบุคลากรสุขภาพย่อย ๆ ไปสร้างเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนเองในประเด็นใดอีกบ้าง เช่น Food Safety ชุมชนก็เอางานมานำเสนอ Show & Share กันค่ะ คาดว่างานคงใหญ่ขึ้น ๆ ค่ะ

ท่าทางแปรงฟัน สนุกดีนะคะ ....

จัดงานดีมาก...มีผู้ใหญ่ในอำเภอ มาร่วมมากมายเลยนะคะ


สวัสดีค่ะคุณหมอ

ว้าวๆๆๆ มีความสุขจัง

สุขภาพดีกันถ้วนหน้านะคะ

ตั้งแต่ทีมช่องปากเริ่มออกไปสอนแปรงฟันในชุมชน ชุมชนมี อสม. ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ทีมแกนนำชุมชนขับเคลื่อนการรับรู้ต่อในหมู่บ้านตนเอง

นอกจากปรับทักษะแปรงฟันให้สะอาดขึ้นแล้ว การแข่งแปรงฟันระดับอำเภอเป็นการค่อย ๆ เปิดพื้นที่การรับรู้สู่ชาวบ้านทั่วไปมากขึ้นค่ะพี่เปิ้น รับรู้ว่าเรื่องส่วนบุคคลในห้องน้ำ ถ้าทำให้ถูกต้อง ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง กลิ่นสดชื่น มั่นใจ ยิ้มสวย

เรื่องในห้องน้ำก็ไม่น่าอายอีกต่อไป เชิดชูเป็นบุคคลต้นแบบระดับอำเภอได้ค่ะ .... จนกว่าคนส่วนใหญ่ของอำเภอยอมรับว่าดี เห็นงามไปด้วย อีกสักทศวรรษ แปรงฟันสะอาดเป็นกิจวัตรอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง กลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีในทุกกลุ่มอายุแน่นอนค่ะ

มีกรณีตัวอย่างจากบ้านไชยา อสม.เล่าว่า สอนยายแปรงฟันให้หลาน พอหลานรู้ความ หลานถามว่าทำไมยายไม่แปรงฟันก่อนนอน พอยายแปรงให้หลานแล้ว ยายจึงต้องแปรงด้วย (เพราะอายหลาน)

ขอบพระคุณมาก ๆ นะคะที่พี่เปิ้นแวะมาเยี่ยม ^_,^

ขอบคุณมากค่ะคุณยาย อยากขอยืมคุณยายจากบรบือมาขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่สระใครบ้างจัง อิ อิ

ปีหน้า อสม.ที่อ้วนลงพุงขึ้นไปรับรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คงผอมลงกันทุกคนนะคะ .... หวังว่า ^_,^

ทีมงานเข้มแข็งมาก ขอชื่นชมค่ะ

-สวัสดีครับพี่หมอฟัน

-สู้ๆ ๆ คนฟันดี

-ช่วงนี้เหงือกร่นฟันผุ..เฮ่อ...

-สู้ๆ เพื่อฟันดีนะครับพี่หมอ..

ทีมทำงานทุกฝ่ายร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำกันอย่างสนุกสนานค่ะคุณป้าใหญ่ ทั้งทีมพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และโดยเฉพาะทีมชุมชน เห็นพลังชัดเจนมากค่ะ

ขอบคุณกำลังใจจากคุณเพชรฯ มากค่ะ พี่หมอไม่เหนื่อยมากหรอกค่ะ สบาย ๆ ชอบวางแผน ชอบค่อย ๆ เตรียมงานมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้ว ประธานและคณะอำนวยการจัดงานก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ

คนในภาพน้องหมอฟันและสมาชิกทีมช่องปากก็อยู่ตัวแล้ว มีประสบการณ์ทำเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดีมา ๗ ปีต่อเนื่อง

ทีมพี่เลี้ยงหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหนักหน่อย เพราะเป็นปีแรก ต่อไปน่าจะเข้าใจแนวทางการเป็นพี่เลี้ยงมากขึ้นค่ะ

ส่วนทีมจัดสถานที่ รับลงทะเบียน ปฏิคม สวัสดิการ พิธีการ ช่างภาพ วิทยากร .... มืออาชีพทั้งนั้นค่ะ แก้ปัญหาหน้างานได้เรียบร้อย ^_,^

การได้มาซึ่งผลลัพธ์รวมจากทุกผ่านส่วน แต่ละส่วนยังคงมีตัวตน ไม่สูญเสียตัวตนเป็นสิ่งดีงามสำหรับอีกหนึ่งความหมายที่ผมเรียนรู้จากบันทึกนี้ ครับ

ได้ชื่นชมสิ่งดีงามที่ร่วมกันทำ ชื่นใจร่วมกัน เสริมพลังซึ่งกันและกัน .... ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ อ.แผ่นดิน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี