เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมบำบัด(OT)


เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมบำบัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางในการดำรงชีวิตและปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐให้อยู่ในความพอดี พอมี และพอกินให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เดือดร้อนใคร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา

ข้อที่ 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

ข้อที่ 3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลติ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล

ข้อที่ 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 5. แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

กิจกรรมบำบัดก็คือ การที่เราใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการรักษาบำบัดผู้ป่วย หรือเรียกว่า เน้นการฟื้นฟูให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด เราส่งเสริมให้คนไข้ใช้ความสามารถของตัวเองดูแลตัวเอง พึ่งพาคนรอบข้างให้น้อยที่สุด พูดง่ายๆว่า จะทำยังไงให้คนไข้ทำกิจวัตรประจำวัน ทำงาน ทำงานอดิเรกได้ หรืออีกความหมายหนึ่ง

"กิจกรรมบำบัด" หมายความว่า การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก โดยกระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพโดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด

ดังนั้น แนวทางหรือวิธีปฎิบัติของทั้งสองอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนี้ มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันคือ การทำกิจกรรมหรือการดำเนินชีวิตให้อยู่ในทางสายกลาง ให้อยู่ในความพอดี พอมี พอกิน การที่ต้องพยายามช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อน แล้วต่อมาก็สามารถช่วยเหลือคนอื่น หรือกำลังใจกับผู้อื่นได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นไปตามหลักทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำกิจกรรมบำบัดมาช่วยในการทำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"สิ่งที่ OT ทำคือการฝึก การสอนให้เค้าใช้แขนและมือทำกิจกรรมได้ด้วยตัวเอง โดยไม่เดือดร้อนใคร"


นางสาวทิพาพร ปัทมะเสวี 5923008 PTOT 'MU

หมายเลขบันทึก: 614057เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2016 00:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2017 21:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี