การพัฒนาหลักสูตร


การพัฒนาหลักสูตรนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

"สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้"

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้คนสูงเนินได้รับการศึกาษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างถั้วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อเกิดสังคมฐานความรู้ และ การมีงานทำด้วยวิถีพอเพียง ภายใต้ปรัชญา ร่วมมือ ตั้งใจ จริงใจ ให้บริการ ประสานเครือข่าย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน

นโยบายและจุดเน้น คือ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในอำเภอสูงเนิน ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในอำเภอสูงเนิน อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

3. ส่งเสริมให้ชุมชนในอำเภอสูงเนิน สามารถพัมนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

4. พัฒนาและส่งเสริมนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ และให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในอำเภอสูงเนิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาบุคลากร กศน. และเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายในอำเภอสูงเนิน ให้สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี คุณภาพ

6. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในอำเภอสูงเนิน

ดังเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ว่า

เอกลักษณ์ "สถานศึกษาพอเพียง"

อัตลักษณ์ "ผู้เรียนมีวิถีพอเพียง"
...ปัญหาของการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้...

1. การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร ครูยังขาดทักษะแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ การศึกษา

2. การนำหลักสูตรไปใช้ยังขาดการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง การจัดทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชนยังขาดงบประมาณสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขาดการตั้งศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนและส่ง เสริมการใช้หลักสูตร

"การพัฒนาหลักสูตรนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต"

1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูหรือบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเป็น

2. ควรจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

3. ควรมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี และจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร

4. ควรมีการติดตามการจัดทำระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการเรียนการสอน

จุดเด่นสถานศึกษา

1. การบริหารจัดการด้านงานบุคลากรภายในสถานศึกษา

2. ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

3. การส่งเสริมอาชีพ

ดังนั้น การนำหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน วิธีการของกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรมีผู้กล่าวว่า แม้เราจะมีหลักสูตรที่ดีแสนดี แต่ถ้านำหลักสูตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้วหลักสูตรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้ จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจกับการนำหลักสูตรไปใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การใช้หลักสูตรนั้น สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้


หมายเลขบันทึก: 614054เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2016 16:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กันยายน 2016 04:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี