231. แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

>>> แฟ้มสะสมงาน PCW2559.doc โรงเรียนปากชมวิทยา

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Support Systems) ดร.อนุชา โสมาบุตร ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 2121 (Assessment of 21st Century Skills) มีจุดเน้นดังนี้คือ

(1) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานสาหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมสาหรับการประเมินผลในชั้นเรียน

(2) เน้นการนำประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน

(3) ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(4) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ

ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานจึงเป็นหน้าที่พื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนรู้

>>>>

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2559 ผู้สอน ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชากิกจรรมแนะแนว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนปากชมวิทยา เพิ่มขึ้น
จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอีกครั้ง หลักจากเคยบันทึกไว้ตั้งแต่ บันทึก 41. แฟ้มสะสมงานนักเรียน (STUDENT PORTFOLIO)

หวังว่าแนวทางนี้ จะเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนให้สำเร็จ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำ ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My MiNd... " PoOmDeE"ความเห็น (0)