​โครงการเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8

โครงการเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ.2559


หัวข้อในการฝึกอบรม (ร่าง)
หลักสูตรการฝึกอบรม เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น. หลักการขยายพันธุ์พืช (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
11.00 - 12.00 น. โรงเรือนเพาะชำและระบบการให้ความชื้น (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. วัสดุปลูกสำหรับการขยายพันธุ์ไม้ผลและการเตรียมสารฮอร์โมนเร่งราก (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
14.00 - 15.00 น. การเตรียมต้นแม่พันธุ์ไม้ผลเพื่อการขยายพันธุ์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
15.00 - 16.00 น. การเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
16.00 - 17.00 น. การเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์,สรศักดิ์ ตรีอินทอง)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
09.00 - 11.00 น. ต้นตอและการนำมาใช้ประโยชน์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
11.00 - 12.00 น. การสร้างมาตรฐานของกิ่งพันธุ์ในเชิงธุรกิจ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น. การติดตา (อ.วันชาติ นิติพันธ์)
14.00 - 17.00 น. การติดตา (อ.วันชาติ นิติพันธ์, สรศักดิ์ ตรีอินทอง)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
08.30 - 10.30 น. การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์)
10.30 - 12.00 น. การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์, สรศักดิ์ ตรีอินทอง)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำและแปลงสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี,อ.วันชาติ นิติพันธ์)
15.00 - 16.00 น. สรุปผลการฝึกปฎิบัติ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.
*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

034-281084-5 หรือ 034-351889 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)