โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมาของตำบลเจดีย์

เดิมบริเวณที่ตั้งของตำบลเจดีย์ปัจจุบันนี้ คนเก่าคนแก่ของตำบลเล่าว่ามีเจดีย์เก่าตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านวัดนก และตอนนั้นยังไม่มีชื่อของตำบล

จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลเจดีย์" และก็เรียกมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของศูนย์

ประวัติศูนย์ ได้มีการก่อตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมี กำนัน.ชัชวาล จันทร์ฉาย ตำแหน่งรอง นายก เทศมลตรี ตำบลเจดีย์

เป็นประธานศูนย์

หลักการและเหตุผลที่ก่อตั้งขึ้น

เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในตำบล เจดีย์ ลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนในการทำเกษตร

ผู้รู้

นาย.สายยัน ปทุมสูตร และชาวคณะของเทศบาล ตำบลเจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ได้เป็นผู้ที่ทดลองการทำการเกษตรอินทรีย์และนำพาความรู้มาสู่ชาวเกษตรกรเพื่อให้ชาวเกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้จากศูนย์ฝึกเอามาทดลองใช้ในชีวิตประวัน

วันแรกศึกษาดูงาน

11/กันยายน/2016 ครั้งที่ 1

เกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฝึก
เกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฝึก
เกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฝึก
เกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฝึก
ศึกษาดูงานในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเกษตรอินทรีย์แล้วลงมือปฏิบัติจริง
ศึกษาดูงานในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเกษตรอินทรีย์แล้วลงมือปฏิบัติจริง
ศึกษาดูงานในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเกษตรอินทรีย์แล้วลงมือปฏิบัติจริง
ศึกษาดูงานในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเกษตรอินทรีย์แล้วลงมือปฏิบัติจริง
ศึกษาดูงานในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเกษตรอินทรีย์แล้วลงมือปฏิบัติจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41ความเห็น (0)