เรือนจำฟาร์ม (ม้า) Prison farm (Horses)

นักโทษที่เข้าฝึกอบรมใน Prison farm (Horses) ส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวก ................


เรือนจำฟาร์ม (ม้า) Prison farm (Horses) ที่นำเสนอในบทความ หรือ วีดีโอ นี้ ได้แก่ เรือนจำฟาร์ม (ม้า) ในมณฑลกูสแลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ข้อมูลจาก บทความ เรื่อง Prison Work Farm Rehabilitates Inmates, Horses พบว่า เรือนจำฟาร์ม (ม้า) เป็นโปรแกรมที่ใช้ระยะเวลา ๖ เดือน เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าพันธ์ุดีสำหรับไว้แข่งขัน ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะในด้านการปศุสัตว์ (เลี้ยงม้า) และ แนวคิดในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้ทฤษฎีแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation theory) ซึ่งในส่วนของเรือนจำฟาร์ม (ม้า) จะมีอาสาสมัคร (บางส่วนเป็นอดีตนักโทษที่ผ่านการฝึกอบรมตามโปรแกรมฯ ของเรือนจำแห่งนี้) เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักโทษสามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ประกอบอาชีพในการเลี้ยงม้าภายหลังพ้นโทษ ผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย นักโทษส่วนใหญ่ที่เข้าฝึกอบรมตามโปรแกรมฯ มีทัศนคติในเชิงบวก

โดยสรุป

จึงเห็นว่า วีดีโอ เรือนจำฟาร์ม (ม้า) ดังกล่าว เป็น วีดีโอ ที่น่าดูสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานคุก อีกเรื่องหนึ่ง

................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๔ ก.ย. ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=_zegvP13


</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (1)

-สวัสดีครับอาจารย์

-การสร้างทัศนคติที่ดีถือเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพนะครับ

-มีอาหารอร่อยๆ มาฝากท่านอีกแล้วครับ ..