การพัฒนาหลักสูตร ป.บัณฑิต (หมู่ 6)

การพัฒนาหลักสูตร

สิริรัตน์ นาคิน และคณะ*

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

คำถามท้ายบทเรียน

ความสัมพันธ์ของหลักสูตรและการสอน มีความจำเป็นอย่างไร

ตอบ หลัก

การวิจัยและพัฒนาที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ เน้นที่ชุมชน สถานศึกษา ท้องถิ่นของตนเอง

องค์ประกอบของการศึกษามีอะไรบ้าง

ตอบ ปรัชญา หลักสูตร การสอน การประเมินผล การวิจัย


คำถาม

1. สอนอย่างไร

2. สอนเพื่ออะไรบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนให้สนุก สุขกับการสอนความเห็น (0)