คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางหนึ่ง  โดยมีมุมตก  30 °   จะเกิดมุมหักเห  45 °    ถ้าคลื่นมีมุมตก  45 ° จะเกิดมุมหักเหเท่าใด