คลื่นน้ำแห่งหนึ่งเคลื่อนที่จากตัวกลาง  A  ไปยังตัวกลาง  B  มีมุมตกกระทบ  37 ° สามารถทำให้เกิดมุมหักเหเป็น  53 °   จงหาอัตราส่วนระหว่างความยาวคลื่นในตัวกลาง  B  ต่อความยาวคลื่นในตัวกลาง  A