พลากร สุวรรณรัฐ

เชื้อสาย ณ ราชสีมา .... พลากร สุวรรณรัฐ


พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.)


== ประวัติ ==

พลากร สุวรรณรัฐ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เป็นบุตรคนที่ 3 ของ “พ่วง สุวรรณรัฐ” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ “ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (ญ.)” ราชสกุล "ทองแถม" หลานตาใน “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" และ หลานปู่ใน "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา(1) ชั้น 8 สาย "พระยาสุริยเดช (ทัศน์ รายณสุข ณ ราชสีมา)" และ ชั้น 7 สาย "พระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา)" สมรสกับ "ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (ญ.)" สกุลเดิม "โฆวินทะ" มีธิดา 1 คน คือ "ณัฐวรรณ สุวรรณรัฐ (ญ.)"

== การศึกษา ==

 • โรงเรียนวชิราวุธ กรุงเทพฯ
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.A.I.A. (International Affairs, Southeast Asian Studies) จาก Ohio University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

== งานด้านราชการ ==

 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ สำนักนโยบายและแผนงานมหาดไทย (15 พ.ย.2527)
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนงานมหาดไทย (1 ต.ค.2531)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (1 ต.ค.2532)
 • รองผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันธ์ (16 ม.ค.2534)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (1 ต.ค.2535)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (1 ต.ค.2539)
 • ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) (29 ธ.ค.2540)
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการพิเศษ (8 ต.ค.2541)

== งานด้านการเมือง ==

 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (15 ส.ค.2534)

== งานด้านอื่นๆ ==

 • กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (27 ต.ค.2541)(ลาออก)
 • กรรมการธนาคารออมสิน (21 มี.ค.2543)
 • ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (23 พ.ค.2543)
 • ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1 ม.ค.2544)
 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (18 พ.ค.2544)(ลาออก)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ (30 เม.ย.2544)
 • นายกสถามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (8 ก.ย.2549)(15 ก.ค.2551)

== ตำแหน่งปัจจุบัน ==

 • องคมนตรี (18 ก.ค.2544)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
 • กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 • กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==

 • ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา

== สาแหรก ==== อ้างอิง ==

(1) กรมศิลปากร, จดหมายเหตุนครราชสีมา 11 กันยายน พ.ศ.2497, พิมพ์สนองคุณ เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) และ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา), กรุงเทพฯ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.)

(-) http://www.thairath.co.th/person/8800

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายพระนาม นาม ผู้สืบเชื้อสายความเห็น (0)