​ชีวิตที่พอเพียง : 2735. ส่องสมองขณะทำงาน


รายงานผลการวิจัยเรื่อง Hidden Stages of Cognition Revealed in Patterns of Brain Activation ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ Psychological Science วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย John R. Anderson, Aryn A. Pyke, Jon M. Fincham แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon เปิดศักราชความเข้าใจการทำงานของสมอง อ่านบทคัดย่อได้ ที่นี่ ซึ่งอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ถ้าจะอ่านรายงานฉบับเต็มต้องเสียเงิน

ในการทดลอง เขาแบ่งกิจกรรมแก้ปัญหาออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ encoding (ทำความเข้าใจโจทย์), planning (วางยุทธศาสตร์การแก้โจทย์), solving (แก้โจทย์), และ responding (พิมพ์คำตอบ)

ดูภาพที่ลงใน นสพ. นิวยอร์ก ไทม์ส และอ่านสาระของข้อค้นพบได้ ที่นี่ อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น แต่ก็ยังมัวๆ อยู่ดี พอจะเข้าใจว่า เขา “ส่อง” สมองด้วยเครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) เพื่อดู ๒ อย่าง (๑) รูปแบบ (pattern) ของการสื่อกระแสไฟฟ้าสมองของเซลล์สมอง (๒) การเปลี่ยนสถานภาพของสมอง (mental state) จากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง

ข้อค้นพบที่ได้ คือรู้ว่าเมื่อออกแบบโจทย์ให้หนักที่กิจกรรมแก้ปัญหาส่วนใดใน ๔ ส่วน สมองส่วนไหนทำงานมากขึ้น หรือยาวขึ้น

ข้อค้นพบนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่จะนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

จะเห็นว่า ในอนาคตรูปแบบการเรียนรู้จะพัฒนาให้ตรงเป้ายิ่งขึ้นอีก มนุษย์เราจะสามารถเรียนรู้เพื่อ พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้นอีก

วิจารณ์ พานิช

๑ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)