น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

เชื้อสาย ณ ราชสีมา .... น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ นักยุทธศาสตร์การทหาร ผู้สนับสนุนให้รัฐเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปกป้องคุ้มครอง และออกมาตรการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ (1)


== ประวัติ ==

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นบุตรของ “พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์” อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ “สุธีรา คัมภีรญาณนนท์ (ญ.)” สกุลเดิม “ธรรมพิทักษ์” หลานตาใน “รองอำมาตย์เอก หลวงนิติการประสิทธิ์ (นวน เหมนิธิ)” กับ ภริยาคนที่ 3 “อิ่ม นิติการประสิทธิ์ (ญ.)” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา” (2)(3)(4) ชั้น 8 สาย “พระยาภักดีสงคราม (เจ้าเมืองนางรอง)” ต่อมาได้สมรสกับ “แสงตะวัน ณ เชียงใหม่ (ญ.)” กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทโกลบอล บุตรสาวคนเล็กของ “เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ กับ “กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (ญ.)” สกุลเดิม “โกไศยกานนท์” ไม่มีบุตรธิดา

== การศึกษา ==

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ รุ่นที่ 28
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท รุ่นที่ 49 (สอบ ม.4 เทียบ ม.6)
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 (โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 35)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม อันดับ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy) จาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16 (ปปร.16) (5)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3) (6)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 (มหานคร 3) (7)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.3) (8)(9)

== งานด้านการทหาร ==

 • หัวหน้านักเรียนนายเรืออากาศ
 • นักบินขับไล่เครื่องบินแบบ F-5 ประจำการ ณ กองบิน 23 อุดรธานี
 • นักบินขับไล่เครื่องบินแบบ F-16 ประจำการ ณ กองบิน 1 นครราชสีมา
 • นายทหารคนสนิทของ พล.อ.พัฒน์ อัคนิบุตร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ การฝึกคอบร้าโกลด์ 08 (นายทหารอากาศไทยคนแรกที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว)
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ของ พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์ เสนาธิการทหาร
 • นายทหารคนสนิท ของ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สมาชิกกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มป้องกันประเทศ กลุ่มสังคมจิตวิทยา กลุ่มการเมือง และกลุ่มเศรษฐกิจ)

== งานด้านการเมือง ==

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

== รางวัล ==

 • รางวัลที่ ๑ ภาคอากาศ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
 • เหรียญจักรมาลา

== สาแหรก ==


== อ้างอิง ==

(1) นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หน้า 4 คอลัมน์ “ยันตอบโจทย์ปราบโกง”

(2) กรมศิลปากร, จดหมายเหตุนครราชสีมา 11 กันยายน พ.ศ.2497, พิมพ์สนองคุณ เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) และ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา), กรุงเทพฯ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.)

(3) หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางพวงเพ็ชร ธรรมพิทักษ์ เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 4 กรกฎาคม 2541

(4) หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.กระวิน ธรรมพิทักษ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2544

(5) http://www.thairath.co.th/content/282344

(6) http://www.thairath.co.th/content/370139

(7) http://www.thairath.co.th/content/451450

(8) http://www.thairath.co.th/content/474052

(9) http://www.thairath.co.th/content/474218

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายพระนาม นาม ผู้สืบเชื้อสายความเห็น (0)